Klikmaasgouw.nl

Vrijwilligers voor mensen

Links

Gemeente Maasgouw  www.gemeentemaasgouw.nl

Proteion Thuis    www.proteion.nl

Online vrijwilligerswerk biedt een overzicht van alle belangrijke organisaties met vrijwilligerswerk: Zoek vrijwilligerswerk via:  www.onlinevrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligersplein: wet en regelgeving.  www.vrijwilligerswerk.nl
Fiscale wetgeving, Vrijwilligerswerk en sociale uitkeringen, Arbo wetgeving Arbeidsomstandigheden Drank- en Horecawet etc.

Vrijwilligers Startpagina   vrijwilligerswerk.startpagina.nl

Vrijwilligerskaart  www.vrijwilligers.nl
De vrijwilligerskaart is een kleine pas met grote voordelen. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor een laag bedrag per jaar de kaart aan hun vrijwilligers geven. Hiermee krijgen de vrijwilligers toegang tot een compleet pakket van diensten en privileges afgestemd op de wensen van vrijwilligers.

Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg  www.povl.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal.  www.cultuurfonds.nl

Stichting DOEN ontvangt haar gelden van de Nationale Postcode Loterij en de Sponsor Loterij. In de besteding van haar gelden kiest zij voor de werkterreinen Natuur en Milieu, Ontwikkelingssamenwerking en Mensenrechten, Welzijn en Sport en Cultuur.  www.doen.nl

Het project ‘In Veilige Handen’ ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en omgaan met seksueel misbruik. Inzet: minderjarigen écht veilig op de sport- of hobbyclub.  www.inveiligehanden.nl

'Zo zijn onze manieren!' bevat preventieve en curatieve richtlijnen om met klachten van vrijwilligers om te gaan. Het gaat om klachten die zijn ontstaan door conflicten, ongewenst gedrag of slechte arbeidsomstandigheden. Een waardevolle aanvulling op vrijwilligersbeleid.  www.onzemanieren.nl

Informatie over het nut en het doel van maatschappelijke stages.  www.maatschappelijkstagebureau.nl

Samenwerking tussen jongeren en vrijwilligersorganisaties in opdracht van school.  www.dejongevrijwilliger.nl

Vrijwilligersorganisaties willen graag nieuwe, jonge vrijwilligers bereiken en betrekken.  www.movisie.nl

Informatie voor leerlingen,school,stageaanbieders en stagemakelaars met betrekking tot maatschappelijke stage.  www.stageidee.nl

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Belangenbehartiging van vrijwilligers en vertegenwoordigers van de sector in binnen en buitenland.  www.nov.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Informatie voor mensen met een uitkering,die vrijwilligerswerk willen gaan doen.  www.szw.nl

Synthese is dé onderneming voor hulp- en dienstverlening op sociaal gebied in de regio Noordelijk Limburg en opgericht in 1996.  www.synthese.nl

Ook voor vrijwilligers en organisaties en verenigingen gelden wetten en regels. Het thema "Rechten en plichten vrijwilligers" geeft inzicht in alle relevante wetgeving: van belastingen tot arboregels.

Dichterbij.nl ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten.

Vrijwilligerswerk en de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Informatie over mantelzorg: www.demantelzorger.nl

Vervoer:     www.regiotaxilimburg.nl     www.valys.nl

Zie verder Fondsen voor vrijwilligersprojecten