Veel gestelde vragen

Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden binnen de informele zorg gemeente Maasgouw

OVERZICHT van de ondersteuningsmogelijkheden door vrijwilligers binnen de informele zorg in de gemeente Maasgouw

Organisatie met ondersteuningsaanbod

Bucket Line
Bucket Line helpt mantelzorgers om hulp te durven vragen bij bekenden om dagelijkse taken over te nemen, zodat overbelasting kan worden voorkomen.
www.bucketline.nl
@ info@bucketline.nl
Contactpersoon: dhr. Sergio van Santvoort

Buddyzorg Limburg
Buddyzorg Limburg ondersteunt thuiswonende ernstig, chronisch of levensbedreigend lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen doelgericht in het verwerkingsproces rondom het ziek zijn.
Buddyzorg zet in op het hervinden van eigen kracht, regie, zingeving, participatie en preventie.
www.buddyzorglimburg.nl
Contactpersoon in de gemeente Maasgouw: mevr. Helene van Erve @ kookstud@kpnmail.nl

Dementievrijwilligers

Dementievrijwilligers ondersteunen en ontlasten mensen met dementie en hun partner in de thuissituatie. De vrijwilliger kan tijdelijk zorgtaken overnemen en is tevens gesprekspartner voor de mantelzorger. Ook kan een activiteit ondernomen worden met degene met dementie, zoals het maken van een wandeling of een bezoekje brengen aan iemand. Dementievrijwilligers worden ingezet op verzoek van de casemanagers ‘Hulp bij Dementie’ in Roerdalen.

Contactpersonen:
WMO Adviseurs gemeente Maasgouw
@ wmoadviseurs@gemeentemaasgouw.nl

Casemanagers Hulp bij Dementie
www.hulpbijdementie.nl/midden-limburg

Mentorschap Limburg
Mentorschap is bedoeld voor meerderjarige personen die, door hun ziekte of beperking, in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen en die geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor, die door de rechtbank wordt benoemd, helpt hen hierbij.
Stichting Mentorschap Limburg
06 – 10 14 89 80
@ info@mentorschaplimburg.nl
www.mentorschaplimburg.nl

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Ondersteuning voor mensen (en hun mantelzorgers) die in de laatste levensfase verkeren. Gespecialiseerde vrijwilligers ondersteunen door het bieden van gezelschap, aanwezigheidshulp en emotionele steun. Tevens kunnen zij helpen bij lichte lichamelijke verzorging. De mantelzorg kan hierdoor tijd voor zichzelf hebben en ook praktische steun ervaren.

Palliatievezorglimburg Zorg-in-uw-regio

Protestantse kerk Maasbracht

Ondersteunen van mensen die, om wat voor reden dan ook, niet (meer) goed voor zichzelf kunnen zorgen, zieken, armen, ouderen en jeugdige drop-outs.
pknmaasbracht.nl

Rode Kruis

De afdeling Maasbracht organiseert activiteiten op het sociale vlak, zoals huisbezoeken door vrijwilligers en recreatieve activiteiten.
Contactpersoon in de gemeente Maasgouw: mevr. Gertie Wilms-Wilms
0475 – 46 29 12
@ wilmswilms@telfortglasvezel.nl

Samenwerkingsverband van Senioren Heel, Zonnebloem Heel en parochie St. Stephanus Heel

Bezoekdienst (door geschoolde vrijwilligers) voor eenzamen, zieken en rouwenden in de kern Heel
Contactpersoon: dhr. Huub Houben
06-1340 6960
@ houben.huub@gmail.com

Sensoor

Dag en nacht een luisterend oor; wanneer iemand pijn heeft of ergens over piekert; op de momenten dat men zich alleen voelt of juist blij is. Sensoor geeft even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.
0900 - 07 67
@ Mailen of chatten via website.  www.sensoor.nl

Vrijwilligerszorg Maasgouw

Persoonlijke ondersteuning door een vaste vrijwilliger aan mensen met een beperking of chronische ziekte. De vrijwilliger is aanvullend op de ondersteuning van familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ook kan met de inzet van deze zorgvrijwilliger de mantelzorger worden ontlast. De vrijwilliger heeft een signalerende rol en activeert om activiteiten weer zelfstandig uit te voeren.

Contactpersonen in de verschillende kernen van de gemeente Maasgouw:

Ohé en Laak, Stevensweert, Jo Cretskens @ jocretsekens@hotmail.com

Beegden:
Marij Jeurninck @ m.jeurninck@gmail.com

Linne: Frans Janssen
@ f.j.janssen@home.nl Maasbracht: Jessie van Houtum @ jessievanhoutum@ziggo.nl

Thorn: Gonny Tubee
@ gonnytubee@proteion.nl

Wessem: Corry Hahn
@ corryhahn@proteion.nl

De Zonnebloem

De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Bijvoorbeeld door huisbezoek, samen te wandelen, een activiteit te bezoeken of met een vaarvakantie mee te gaan. Daarnaast is er de Zonnebloemauto, die rolstoelgebonden mensen vrijheid geeft.

Contactpersoon van de gemeente Maasgouw: 

Mw Marijke Pals 
@ marijkepals@hetnet.nl
tel: 0475-573300

 

Stichting Schuldhulp Maasgouw

Schulden opruimen en leren hoe je schuldenvrij blijft.
Daar helpen de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje graag bij.
Voorkomen is beter dan genezen. We willen mensen op tijd bereiken, zodat problemen en schulden worden voorkomen. Onze aanpak werkt.
In de gemeente Maasgouw zijn de maatjes van de Stichting Schuldhulp Maasgouw actief.
De hulp van het maatje neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening.
Een SchuldHulpMaatje:

  •  Helpt om inzicht te krijgen in je geldzaken.
  •  Stelt samen met de hulpvrager een plan van aanpak op.
  •  Gaat samen met de hupvrager aan de slag om de schulden weg te werken.
  •  Kan begeleiding bieden naar professionele schuldhulpverlening.
  •  Blijft beschikbaar voor ondersteuning ook als professionele schuldhulpverlening nodig is.
  •  Leert de hulpvrager met geld omgaan.
  •  Helpt om voortaan niet meer in de problemen te komen.

Meer weten?
De coördinator van de stichting Schuldhulp Maasgouw: 
 06 51119356
 coördinator@schuldhulpmaasgouw.nl
www.schuldhulpmaasgouw.nl

KBO Limburg
Oog voor senioren

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu.
Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 35.000 leden.
Onze missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving.
Wij bieden u  belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën.
Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

Contactgegevens:
KBO Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Tel. 0475-381740
e-mail: info@kbolimburg.nl
www.kbolimburg.nl/